Acerca de

smile27.jpg

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ

Chính sách Bảo vệ/Safeguarding Policy

WeGrow Vietnam, 2019

*Chính sách Bảo vệ này được xây dựng dựa trên và điều chỉnh từ Điều 19 Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em của LHQ (UNCRC), Quy chuẩn về Chính sách Bảo vệ của EMpower US và chính sách Bảo vệ toàn cầu của Hội đồng Anh, với những sửa đổi phù hợp. 

**Chính sách Bảo vệ này là một phần không thể tách rời trong thỏa thuận hợp tác của WeGrow Vietnam và Tổ chức EMpower US giai đoạn 2019 - 2024.

***Chính sách Bảo vệ này có sẵn trong hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt và được công khai tại website: wegrow.edu.vn

BẢN TIẾNG VIỆT

BẢN TIẾNG ANH

*This Safeguarding Policy is based on and adapted from Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), the EMpower US Safeguarding Standards and the British Council Global Protection policy, with appropriate modifications.

**This Safeguarding Policy is an integral part of the cooperation agreement between WeGrow Vietnam and EMpower US for the period of 2019 - 2024.

***This Privacy Policy is available in two languages, English and Vietnamese, and is publicly available at website: wegrow.edu.vn

VIETNAMESE VERSION

ENGLISH VERSION